กิจกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุมห้องสอบ การดําเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย